news

Skólahald næstu daga

16. 03. 2020

Kæru foreldrar

Eins og þið hafið eflaust heyrt og séð verður skólahald með öðru sniði á næstunni – sjá tilkynningu frá Akureyrarbæ; https://www.akureyri.is/is/frettir/um-skolahald-a-akureyri

Þessa stundina eru deildarstjórar yngri og eldri barna að senda ykkur tölvupóst um skipulag hópa og hvar hver hópur hefur inngöngu í skólann. Einnig um það í hvaða hóp barnið ykkar er. Ég vil hvetja ykkur til að lesa þessar upplýsingar mjög vel.

Annað sem hefur verið ákveðið er:

Aðeins einn fullorðinn kemur með barn/börn í skólann. Þetta er gert til að takmarka fjölda smitleiða. Vinsamlega skoðið inngang barnsins ykkar. Ekki er leyfð umgengni foreldra innanhúss. Starfsmenn taka á móti börnum við innganga.

Börnin séu ekki með dót, snuð eða annað að heiman þegar þau koma í skólann. Snuð og annað til að nota í hvíld eru nú þegar hér í skólanum.

Börnum er skipt í minni hópa sem eru allan daginn á sama svæði. Deildar blandast í þessum hópum til að hægt sé að nýta allt rými og starfsfólk sem allra best. Hver hópur fer í allt sitt starf á þeim stað og með þeim kennarahóp sem er með þeim þann daginn. Börn fara ekki milli hópa yfir daginn, en hópar geta verið endurskipulagðir eftir ástæðum hverju sinni. Börnin borða á sínu svæði með sínum kennurum.

Þrif eru aukin og hóparnir eru allir með sér wc aðstöðu/skiptiaðstöðu.

Matseðill verður einfaldaður. Sama hráefni verður notað og er á matseðli, en meðlæti getur breyst eða uppskriftir. Þetta er til að minnka álag á eldhús vegna fjölgunar matstöðva.

EKKI verður gripið til þess að skerða þjónustu eða vistunartíma hjá okkur að svo stöddu. Við tökum samt stöðuna hvern dag og látum vita um allar breytingar með eins miklum fyrirvara og okkur er unnt.

Hins vegar biðjum við foreldra að fara að tilmælum yfirvalda. Þeir sem geta haft börn sín heima, sótt fyrr eða annað sem getur létt á álagi skólanna eru beðnir að gera það. Slíkt getur hjálpað okkur að halda úti þjónustu lengur og meira.

Mjög mikilvægt er að við fáum að vita strax hvort barn kemur í skólann eða ekki. Ef barn verður í fríi biðjum við ykkur að skrá það helst daginn áður á Karellen eða hringja. Þeir sem hyggjast taka lengri frí þurfa að tilkynna það til okkar. Gott samstarf hjálpar okkur að skipuleggja starfið á þessum erfiðu tímum fyrir okkur öll.

Ykkur er velkomið að hringja eða senda tölvupóst ef þið hafið áhyggjur eða frekari spurningar. Eins biðjum við ykkur að hafa strax samband ef grunur um smit kemur upp í ykkar umhverfi.

Dear parents

As you have no doubt heard things will be different in school in the near future - see announcement from Akureyri town; https://www.akureyri.is/is/frettir/um-skolahald-a-akureyri

Currently, head teachers of younger and older children are emailing you about group planning and where each group is staying in the school. Also about what group your child is in. I would like to encourage you to read this information very carefully.

Other things that have been decided are:

Only one adult comes with a child / children to school. This is done to limit the number of transmission routes. Please check what is your child's entrance. Parents are not allowed indoors. Employees welcome children at the entrance.

The children do not have pacifiers, toys or anything from home when they come to school. Pacifiers that are used for sleeping are already here at school.

Children are divided into smaller groups all day in the same area. Classes blend into these groups to make the best use of all space and staff. Each group does all their work at that location and with the teacher group that is with them that day. Children do not move between groups during the day, but groups can be rearranged according to reasons at any time. The children eat in their area with their teachers.

Cleaning is increased and the groups all have private toilet / exchange facilities.

Menu will be simplified. The same ingredients will be used that are on the menu, but the side dishes as vegetable etc may change or the recipes. This is to reduce the strain on the kitchen due to the increase in food centers.

NO effort will be made to reduce our service or attending time at this time. We still take status every day and announce all changes with as much notice as we can.

However, we ask parents to follow the recommendations of our authorities. Those who can have their children at home, pick up sooner or otherwise who can ease the stress of the schools are asked to do so. This can help us maintain service longer.

It is very important that we know immediately whether or not a child comes to school. If a child does not come we ask you to register it preferably the day before at Karellen or by call. Those who intend to take longer time off need to report it to us. Good cooperation helps us to organize the work during these difficult times for all of us.

Please feel free to call or send us email if you have any concerns or further questions. Likewise, we ask that you contact us immediately if a suspicion of infection occurs in your environment.

Með bestu kveðju og þakkir fyrir gott samstarf

Anna Lilja Sævarsdóttir
Skólastjóri Iðavallar
8687633
annalilja@akmennt.is


Leikskólinn Iðavöllur
v/Gránufélagsgötu
600 Akureyri
414-3740
idavollur@akureyri.is

© 2016 - 2021 Karellen